KỆ CHỨA HÀNG CHO KHO LẠNH

Nhiệt độ được kiểm soát – Lưu trữ lạnh và lạnh luôn là một trong những phần thiết yếu nhất trong mọi chuỗi lạnh trên toàn thế giới, chỉ định cho các sản phẩm được duy trì với nhiệt độ và môi trường phù hợp.

Kệ chứa hàng Hòa Long – HLM đã thiết kế và cung cấp các hệ thống hoàn chỉnh có khả năng duy trì hiệu suất tương đương ở nhiệt độ trong khoảng từ -18 đến -25 C. Hoạt động trong điều kiện nhiệt độ thấp tạo ra một số thách thức, nhiều thiết bị xử lý tiêu chuẩn chỉ đơn giản là không thể ứng phó với các điều kiện.

Tuy nhiên, nhờ nghiên cứu cẩn trọng về các bộ phận điện tử và cơ học với các vật liệu chống đông lạnh để ứng phó với môi trường. Các doanh nghiệp có thể được hưởng lợi từ việc cải thiện mức độ an toàn của các công ty không còn cần phải làm việc hàng ngày trong các cửa hàng lạnh bằng cách tự động hóa cấp cao.

Ngoài ra, triển khai một giải pháp đóng băng sâu hoàn toàn có thể phù hợp với hoạt động hiệu quả này, đúng hạn và với sự gián đoạn tối thiểu.

+84 901 890 689

Các Giải Pháp Kệ Kho Lạnh:

  • Hệ thống ASRS tải nặng, chẳng hạn như Crane Stacker,
  • Băng tải hệ thống đưa đón, Pallet
  • Hỗn hợp AGV, chọn lớp, chọn các hệ thống
  • Hệ thống quản lý kho hàng và giá đỡ Phần mềm điều khiển, giá VNA, giá đỡ đôi sâu , Drive-in Rack